Canti Siciliani

A la funtana

A vui, cummari, chi pi l`acqua iti,
dicitimi, v`aspettu ca` turnati?
Haiu la gula arsa di la siti,
e vui cu` st`acqua la vita mi dati.
Si mi diciti "sì" n`angiulu siti,
si mi diciti "no" ci l`appizzati
v`aspettu e vi la fazzu amara,
e vi rumpu a pirati sta quartara.

Mamma, nun mi mannari all`acqua sula,
picciotta sugnu e mi mettu a jucari;
pi strata mi cascò la tuvagghiola
e un picciutteddu mi l`happi a pigghiari.

Toinella, Toinella.

Chi la purtati bedda sta quartara,
ma quali torci, quali cannilora,
parissi chi purtassivu `na vara
cu l`angiuli chi la tennu di fora;
`nun l`aisati, no, sti pinnulara,
nun mi riciti mancu `na parola
picchì, si l`equilibriu vi pirditi,
addiu quartara e iu moru di siti.

E poi mi dissi `chè bedda sta gula,
ca un vasuneddu ci vulissi dari.
E si t`incagghiu natra vota sula,
tutti li santi ti fazzu chiamari.

Toinella, Toinella.

Indietro